Přihlásit / Registrovat

Doporučená literatura

ALTILIO, Terry a Shirley OTIS-GREEN. Oxford textbook of palliative social work. New York: Oxford University Press, c2011. ISBN 0199739110.

BUŽGOVÁ, Radka a kol. Dětská paliativní péče. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. Sestra. ISBN 978-80-271-0584-7.

BYDŽOVSKÝ, Jan a kol. Ošetřovatelství a sociální práce v paliativní péči: učební text pro studenty vysokých a vyšších odborných zdravotnických škol. První vydání. [Praha]: Zdravotní ústav Most k domovu, z.ú., 2015. ISBN 978-80-905867-0-3.

ELICHOVÁ, Markéta. Sociální práce: aktuální otázky. Vydání 1. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0080-4.

FARMER, Joyce. Ráchel a Lars: Obrázkový deník dvojího odcházení. Přeložil Marek ROESEL. Praha: Cesta domů, 2016. ISBN 978-80-88126-16-4.

FIRTH, Pam, Gill LUFF a David OLIVIERE, ed. Ztráta, změna a zármutek v kontextu paliativní péče. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007. Paliativní péče. ISBN 978-80-87029-21-3.

HÁJEK, Karel. Práce s emocemi pro pomáhající profese: tělesně zakotvené prožívání. Vyd. 3. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0221-9.

JOHN, Costello. Adult palliative care for nursing, health and social care. Thousand Oaks, CA: SAGE Pub., 2018.

KABELKA, Ladislav. Geriatrická paliativní péče a komunikace o nemoci. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta, 2018. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-5049-4.

KALVACH, Zdeněk. Manuál paliativní péče o umírající pacienty: pomoc při rozhodování v paliativní nejistotě. Druhé upravené a doplněné vydání. Praha: Cesta domů, 2019. ISBN 978-80-88126-54-6.

KISSANE, David W. Oxford textbook of communication in oncology and palliative care. Second edition. New York, NY: Oxford University Press, 2017. ISBN 9780198832010.

KÜBLER-ROSS, Elisabeth. Hovory s umírajícími. Překlad Bohumil Dvořáček. 1. vyd. [S.l.]: Signum unitatis, 1992. ISBN 80-85439-04-2.

MATĚJEK, Jaromír. Dříve projevená přání pacientů: výhody a rizika. 1. vyd. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-850-6.

PALIATIVNÍ TÝM ÚHKT A CESTA DOMŮ a MICHAL KOUBA. Léčba pokročilých a obtížně léčitelných stadií leukemií a jiných hematoonkologických onemocnění. Praha: ÚHKT a Cesta domů, 2016.

PARKES, Colin Murray, Marilyn RELF a Ann COULDRICK. Poradenství pro smrtelně nemocné a pozůstalé. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007. Paliativní péče. ISBN 978-80-87029-23-7.

PAYNE, Sheila, Jane SEYMOUR a Christine INGLETON. Paliativní péče: principy a praxe. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007. Paliativní péče. ISBN 978-80-87029-25-1.

PROVAZNÍKOVÁ, Eva a Zdeněk KALVACH. Rady pro pečující o člověka s demencí. Praha: Diakonie ČCE, 2016. Rady pro pečující. ISBN 978-80-87953-15-0.

SKÁLA, Bohumil. Paliativní péče o pacienty v terminálním stádiu nemoci: doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře 2011: [novelizace 2011]. Praha: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, c2011. Doporučené postupy pro praktické lékaře. ISBN 978-80-86998-51-0.

SLÁMOVÁ, Regina, Alžběta MARKOVÁ, Petra KUBÁČKOVÁ a Barbora ANTONOVÁ. Praktický průvodce koncem života: rozcestník pro nemocné a pečující. Brno: Edika, 2018. ISBN 978-80-266-1279-7.

STUDENT, Johann-Christoph, Albert MÜHLUM a Ute STUDENT. Sociální práce v hospici a paliativní péče. Jinočany: H & H, 2006. ISBN 80-7319-059-1.

SUMSER, Bridget, Meagan LEIMENA a Terry ALTILIO. Palliative care: a guide for health social workers. New York, NY: Oxford Unive rsity Press, [2019].

ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Poradenství pro pozůstalé: principy, proces, metody. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Ilustroval Jitka ŘENČOVÁ. Praha: Grada, 2013. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3736-2.

THE, Anne-Mei. Paliativní péče a komunikace. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007. Paliativní péče. ISBN 978-80-87029-24-4.

TOMEŠ, Igor, Eva DRAGOMIRECKÁ, Katarina SEDLÁROVÁ a Daniela VODÁČKOVÁ. Rozvoj hospicové péče a její bariéry. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2941-4.

VOLANDES, Angelo E. Umění rozhovoru o konci života. 2. vydání. Přeložila Lenka KAPSOVÁ. V Praze: Cesta domů, 2019. ISBN 978-80-88126-60-7.